اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
کارت ملی هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیک و به عنوان یکی از زیرساختهای دولت الکترونیک مطرح است. ثبت احوال نوین زمینه ساز استقرار دولت الکترونیک
صفحه اول       روزنامه ها، جراید استان

 


تعداد بازدید این صفحه :3746
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS